Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing (viết tắt JFM) là diễn đàn khoa học và giáo dục của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách trong và ngoài Trường Đại học Tài chính - Marketing về lĩnh vực kinh tế học, quản trị kinh doanh, thương mại, tài chính – ngân hàng, kế toán – kiểm toán, quản lý kinh tế, du lịch.

     * Chỉ số xuất bản ISSN 1859 – 3690

      * DOI: https://doi.org/10.52932

     * Tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình (0,5đ)

     * Tạp chí xuất bản bằng ngôn ngữ Anh vào tháng 06 và tháng 12 hằng năm

     * Tạp chí đang nâng cấp và tăng cường chất lượng hướng đến đạt chuẩn khu vực ASEAN.

DOI1.png

Crossref3.png

blobid0.png

DOI: https://doi.org/10.52932/jfm.vi2

Đã xuất bản: 2023-04-28

Số đầy đủ

Bài nghiên cứu

Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam
Phan Thị Hằng Nga, Trương Huỳnh Mỹ Duyên, Hồ Thị Hạnh Nguyền, Vũ Hà Ngọc Huyền, Võ Triều Vi, Trần Ngọc Huân
Trang: 13-24