Hiệu quả vốn trí tuệ tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và một số hàm ý nghiên cứu

Lê Thị Mỹ Hạnh1, Hoàng Minh Ngọc1, Ngô Tấn Lâm Hà1, Phạm Trần Giang Quỳnh1
1 Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đo lường và đánh giá hiệu quả vốn trí tuệ của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin tổng thể về thực trạng đầu tư vốn trí tuệ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và xem xét mức độ đóng góp của các thành phần vốn trí tuệ vào hiệu quả của vốn trí tuệ. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của 200 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam tại ngày 31/12/2021, với tổng số quan sát là 1.298 từ năm 2015 đến năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vốn con người có đóng góp nhiều nhất vào vốn trí tuệ, tiếp theo là vốn cấu trúc và vốn tài chính. Qua đó, cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về sự đóng góp của vốn trí tuệ đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, các phân tích tương quan về đặc điểm công ty với hiệu quả vốn trí tuệ giúp nhận diện những đặc trưng của công ty có liên quan đến hiệu quả vốn trí tuệ. Kết quả nghiên cứu giúp cung cấp cho các nhà quản lý và các bên có liên quan bức tranh về thực trang vốn trí tuệ, cung cấp thông tin rõ ràng và đầy đủ hơn về vai trò của vốn trí tuệ với hoạt động của công ty cũng như làm rõ vốn con người là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng duy trì khả năng cạnh tranh của công ty trong thị trường toàn cầu mới.

Chi tiết bài viết

Author Biography

Lê Thị Mỹ Hạnh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Hanh Thi My Le or Le Thi My Hanh (Vietnamese name) is An Accounting lecturer at the Faculty of Accounting, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh city, Vietnam. She has spent almost over fifteen years in teaching Accounting courses. Along with teaching, she has published many outstanding research papers. Her research interest mainly focuses on the quality of financial reports in emerging countries. Recently, her research has been further extended to other areas including corporate governance, earning management, accounting and managerial behavior, and accounting information system. Besides, she also commits time and effort to serve as the Dean of Faculty of Accounting at Ton Duc Thang Univeristy.

Tài liệu tham khảo

Bayraktaroglu, A. E., Calisir, F., & Baskak, M. (2019). Intellectual capital and firm performance: an extended VAIC model. Journal of Intellectual Capital, 20(3), 406-425.
Bontis, N., Chua Chong Keow, W., & Richardson, S. (2000). Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. Journal of Intellectual Capital, 1(1), 85-100.
Chen, M.C., Bontis, N., Cheng, S.J. and Hwang, Y. (2005). An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms’ market value and financial performance. Journal of Intellectual Capital, 6(2), 159-176.
Clarke, M., Seng, D., & Whiting, R. H. (2011). Intellectual capital and firm performance in Australia. Journal of Intellectual Capital, 12(4), 505-530.
Coff, R. W. (2002). Human capital, shared expertise, and the likelihood of impasse in corporate acquisitions. Journal of Management, 28(1), 107-128.
Edvinsson, L., & Malone, M. S. (1997). Intellectual capital: The proven way to establish your company's real value by finding its hidden brainpower. Piatkus.
Gates, S., & Langevin, P. (2010). Human capital measures, strategy and performance: HR managers' perceptions. Accounting Auditing and Accountability Journal, 23(1), 111-132.
Hamilton, K. (2006). Where is the wealth of nations? Measuring capital for the 21st century. Washington, D.C.: World Bank Publications.
Kweh, Q. L., Ting, I. W. K., Lu, W. M., & Le, H. T. M. (2022). Nonlinearity in the relationship between intellectual capital and corporate performance: Evidence from Vietnamese listed companies. Journal of Intellectual Capital, 23(6), 1246-1275. DOI:10.1108/JIC-03-2020-0105
Kweh, Q. L., Ting, I. W. K., Hanh, L. T. M., & Zhang, C. (2019). Intellectual capital, governmental presence, and firm performance of publicly listed companies in Malaysia. International Journal of Learning and Intellectual Capital, 16(2), 193-211. https://doi.org/10.1504/IJLIC.2019.098932.
Meles, A., Porzio, C., Sampagnaro, G., & Verdoliva, V. (2016). The impact of the intellectual capital efficiency on commercial banks performance: Evidence from the US. Journal of Multinational Financial Management, 36, 64-74.
Mondal, A., & Ghosh, S. K. (2012). Intellectual capital and financial performance of Indian banks. Journal of Intellectual Capital, 13(4), 515-530.
Ngân hàng thế giới (2016). Việt Nam 2035 - Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ. Báo cáo tổng quan. https://www.worldbank.org/vi/news/infographic/2016/02/23/vietnam-2035-toward-prosperity-creativity-equity-and-democracy
Ozkan, N., Cakan, S., & Kayacan, M. (2017 ). Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector. Borsa Istanbul Review, 17(3), 190-198.
Phạm Quốc Việt và Trịnh Thị Ngọc Trân (2020). Tác động của vốn trí tuệ đến hiệu quả tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Tài chính, 736(1), 60-64. https://epaper.tapchitaichinh.vn/2020/2020TCTCK1T9/mobile/index.html
Phong, N. M. (2021). Hội thảo đánh giá kinh tế Việt Nam năm 2020, triển vọng năm 2021. https://nhandan.vn/hoi-thao-danh-gia-kinh-te-viet-nam-nam-2020-trien-vong-nam-2021-post640414.html
Pulic, A. (2000). VAIC™–an accounting tool for IC management. International journal of technology management, 20(5-8), 702-714.
Pulic, A. (2004). Intellectual capital – does it create or destroy value? Measuring Business Excellence, 8(1), 62-68. https://doi.org/10.1108/13683040410524757.
Tan, H. P., Plowman, D., & Hancock, P. (2007). Intellectual capital and financial returns of companies. Journal of Intellectual capital, 8(1), 76-95.
Ting, I. W. K., Chen, F. C., Kweh, Q. L., Sui, H. J., & Le, H. T. M. (2021). Intellectual capital and bank branches' efficiency: an integrated study. Journal of Intellectual Capital, 23(4), 840-863. DOI: 10.1108/JIC-07-2020-0245
Ting, I. W. K., & Lean, H. H. (2009). Intellectual capital performance of financial institutions in Malaysia. Journal of Intellectual Capital, 10(4), 588-599.
Tuyen, T. N. (2018). Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019. http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/buc-tranh-kinh-te-viet-nam-nam-2018-va-trien-vong-nam-2019.html.
Wang, J. F. J., & Tarn, D. D. (2018). Are two heads better than one? Intellectual capital, learning and knowledge sharing in a dyadic interdisciplinary relationship. Journal of Knowledge Management, 22(6), 1379-1407.
Xu, J., Shang, Y., Yu, W., & Liu, F. (2019). Intellectual capital, technological innovation and firm performance: Evidence from China’s manufacturing sector. Sustainability, 11(19), 5328. DOI:10.3390/su11195328.