Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hành vi đám đông trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Hữu Tuấn1
1 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu này sử dụng mô hình tuyến tính và phi tuyến được Chang và cộng sự (2000) đề xuất để phát hiện, so sánh mức độ hành vi đám đông trên thị trường chứng khoán trước, trong và sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu tìm thấy tồn tại hành vi đám đông trong mô hình phi tuyến, hành vi đám đông trên nhóm cổ phiếu VN30 mạnh hơn so với nhóm cổ phiếu còn lại niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, hành vi đám đông khi thị trường giảm mạnh hơn khi thị trường tăng trong giai đoạn 2020-2021. Trong 4 lần bùng phát dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam trong thời gian 2020-2021, lần bùng phát thứ 3, hành vi đám đông trên VN30 vẫn mạnh hơn và gia tăng nhiều hơn khi thị trường có xu hướng tăng. Nghiên cứu cũng đề xuất tăng cường minh bạch thông tin, nâng cao ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán để giúp giảm hành vi đám đông. Kết quả nghiên cứu cung cấp thêm thông tin cho nhà đầu tư quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà quản trị công ty niêm yết và cơ quan quản lý cũng có thể tham khảo kết quả nghiên cứu để có thể điều chỉnh các yêu cầu về cung cấp thông tin của doanh nghiệp niêm yết.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Aslam, F., Awan, T. M., Syed, J. H., Kashif, A., & Parveen, M. (2020). Sentiments and emotions evoked by news headlines of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Humanities and Social Sciences Communications, 7(1), 1-9. DOI:10.1057/s41599-020-0523-3
Black, F. (1972). Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing. The Journal of Business, 45(3), 444-455.
Burch, T. R., Emery, D. R., & Fuerst, M. E. (2016). Who Moves Markets in a Sudden Marketwide Crisis? Evidence from 9/11. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 51(2), 463-487.
Caporale, G. M., Kang, W.-Y., Spagnolo, F., & Spagnolo, N. (2021). Cyber-attacks, spillovers and contagion in the cryptocurrency markets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 74, 101298. doi:https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101298
Chang, E. C., Cheng, J. W., & Khorana, A. (2000). An examination of herd behavior in equity markets: An international perspective. Journal of Banking & Finance, 24(10), 1651-1679. doi:https://doi.org/10.1016/S0378-4266(99)00096-5
Christie, W. G., & Huang, R. D. (1995). Following the Pied Piper: Do Individual Returns Herd around the Market? Financial Analysts Journal, 51(4), 31-37.
Espinosa-Méndez, C., & Arias, J. (2021). COVID-19 effect on herding behaviour in European capital markets. Finance Research Letters, 38, 101787. doi:https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101787
Hirshleifer, D., & Hong Teoh, S. (2003). Herd Behaviour and Cascading in Capital Markets: a Review and Synthesis. 9(1), 25-66. doi:https://doi.org/10.1111/1468-036X.00207
Jiang, R., Wen, C., Zhang, R., & Cui, Y. (2022). Investor's herding behavior in Asian equity markets during Covid-19 period. Pacific-Basin Finance Journal, 73, 101771. doi:https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2022.101771
Kim Hương Trang & Lê Minh Hằng (2022). Phân tích tác động của đại dịch covid-19 đến lợi suất thị trường chứng khoán việt nam: bằng chứng thực nghiệm trên từng nhóm ngành. Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, 146, 41-61.
Mathieu, E., Ritchie, H., Rodés-Guirao, L., Appel, C., Giattino, C., Hasell, J., . . . Ortiz-Ospina, E. J. O. W. i. D. (2020). Coronavirus pandemic (COVID-19). Retrieved from https://ourworldindata.org/coronavirus-testing?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202211
Nguyễn Phan Thu Hằng & Lê Đình Nghị (2022). Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến độ biến thiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 33(6), 106-124.
Tiwari, A. K., Abakah, E. J. A., Karikari, N. K., & Gil-Alana, L. A. (2022). The outbreak of COVID-19 and stock market liquidity: Evidence from emerging and developed equity markets. The North American Journal of Economics and Finance, 62, 101735. doi:https://doi.org/10.1016/j.najef.2022.101735
Tiwari, P., Séraphin, H., & Chowdhary, N. R. (2021). Impacts of COVID-19 on tourism education: analysis and perspectives. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 21(4), 313-338. doi:10.1080/15313220.2020.1850392
Youssef, M., & Waked, S. S. (2022). Herding behavior in the cryptocurrency market during COVID-19 pandemic: The role of media coverage. The North American Journal of Economics and Finance, 62, 101752. doi:https://doi.org/10.1016/j.najef.2022.101752
Zhang, D., Hu, M., & Ji, Q. (2020). Financial markets under the global pandemic of COVID-19. Finance Research Letters, 36, 101528. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528