Quay trở lại chi tiết bài báo Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Download Download PDF