1. Chính sách phản biện kín

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing áp dụng hình thức phản biện kín theo chuẩn mực tạp chí khoa học quốc tế.

Các bài báo sau khi được nhận vào quy trình phản biện của Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing sẽ được mã hóa và phân loại chủ đề nghiên cứu trước khi chuyển sang chuyên gia phản biện (trong đó, chuyên gia phản biện được lựa chọn trên các tiêu chí quan trọng, gồm: đúng chuyên môn và phù hợp trình độ phản biện tương ứng với từng chủ đề nghiên cứu). Theo đó, trong suốt quá trình phản biện, người phản biện bài viết không được biết thông tin về tác giả bài viết và ngược lại.

Quy trình phản biện Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing được chia làm 3 giai đoạn căn bản: (1) Giai đoạn 1 - Sơ loại; (2) Giai đoạn 2 - Phản biện; và (3) Giai đoạn 3 - Duyệt đăng. 

Quy trình phản biện và xuất bản của Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing được mô tả qua sơ đồ sau:

 

2. Chính sách xuất bản

Sau khi được chấp nhận duyệt đăng, bài báo sẽ được chuyển đến biên tập viên để chỉnh sửa về văn phong, cách trình bày, và định dạng. Tác giả sẽ được yêu cầu hỗ trợ ở giai đoạn này và có thể được thông báo về những thay đổi chính về bài báo.

- Bước 1 – Biên tập: Những thay đổi hoặc chỉnh sửa cần thiết được thực hiện để phù hợp với định dạng, văn phong, ngôn ngữ, và cách trình bày theo tiêu chí của Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing.

- Bước 2 – Trình bày bài báo: Các biên tập viên chỉnh sửa định dạng và bố cục bài báo ở phiên bản điện tử, đồng thời kiểm tra các lỗi sai và đạo văn trước khi lưu vào thư mục để tham khảo.

- Bước 3 – Đọc và chỉnh sửa bản in thử: Bài báo được in ra để biên tập viên và Thư ký toàn soạn đọc và chỉnh sửa trước khi dàn trang.

- Bước 4 – Xem lại Bản in lần thứ nhất: Kỹ thuật viên dàn trang thiết kế và trình bày bài báo theo tiêu chuẩn định dạng của Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing và sau đó in ra. Bản in này sẽ được kiểm tra cẩn thận bởi các biên tập viên và Thư ký tòa soạn. Những thông tin cần thiết về bài báo như lịch sử, tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Anh phải được đặt đúng vị trí. Sau khi kiểm tra, Bản in lần thứ nhất sẽ được gửi lại cho bộ phận dàn trang.

- Bước 5 – Xem lại Bản in lần thứ hai: Bộ phận dàn trang chỉnh sửa theo hướng dẫn và in ra Bản in lần thứ hai. Biên tập viên so sánh giữa Bản in lần thứ nhất và lần thứ hai để tìm lỗi sai, (nếu có). Bản in lần thứ hai tiếp tục được kiểm tra lại bởi Thư ký tòa soạn trước gửi trả lại bộ phận dàn trang.

- Bước 6 – Quyết định về mục lục của số mới: Sau khi tất cả các bài báo được kiểm tra và sắp xếp cẩn thận, Thư ký tòa soạn và cộng sự in bản nháp mục lục và tất cả các bài báo trong số đó và đánh số trang (Bản in lần ba) trước khi gửi cho lãnh đạo và thư ký toà soạn duyệt. Lần sắp xếp và chỉnh sửa cuối cùng được thực hiện nếu cần thiết trước khi gửi in.

- Bước 7 – Kiểm tra lần cuối: Sau khi được Tổng biên tập đồng ý, Bản in lần ba được chuyển đến bộ phận dàn trang để định dạng file PDF và chuyển đến nhà in kèm theo tập tin bìa tờ báo do Thư ký tòa soạn thiết kế. Đồng thời, bản cuối cùng với định dạng đuôi .doc/docx cũng được gửi đến bộ phận hành chính của Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing để lưu.

Thời gian để Ban biên tập hoàn thành các bước 2-5 không quá 2 ngày làm việc cho mỗi bước. Thời gian để Bộ phận dàn trang thực hiện các bước 6 và 7 không quá 1 ngày làm việc cho mỗi bước. Thời gian thực hiện Giai đoạn 4 (Chuẩn bị xuất bản) dao động từ 10 đến 15 ngày làm việc, bắt đầu từ khi Ban biên tập nhận được thông báo duyệt đăng bài báo.