Quay trở lại chi tiết bài báo Định hướng chiến lược kỹ thuật số, năng lực chuyển đổi số và kết quả hoạt động của doanh nghiệp Download Download PDF