Tuyên bố về lợi ích

Tất cả các tác giả phải thông tin đầy đủ về những khoản tài trợ tài chính của tổ chức hoặc cá nhân có ảnh hưởng trực tiếp đên công việc, lợi ích của họ. Ví dụ như các lợi ích về tiềm năng cạnh tranh bao gồm việc làm, tư vấn, quyền sở hữu cổ phiếu, tiền thù lao, bằng chứng chuyên gia được trả tiền, đơn đăng ký/đăng ký bằng sáng chế và trợ cấp hoặc tài trợ khác. Tác giả phải thông tin đầy đủ những lợi ích này ở hai nơi:

1) Thông báo tóm tắt về lợi ích trong trang tiêu đề. Nếu không có lợi ích để khai báo thì vui lòng nêu rõ điều này: “Tuyên bố về lợi ích: không”. Bản thông báo tóm tắt này sẽ được công bố nếu bài viết được chấp nhận đăng.

2) Bản công bố chi tiết về lợi ích, tạo thành một phần trong hồ sơ chính thức của Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing. Điều quan trọng là lợi ích tiềm năng phải được công bố ở cả hai nơi với thông tin phù hợp.

Xác minh và cam kết

Việc gửi một bài báo ngầm ý rằng bài báo đó chưa từng được xuất bản trước đây (trừ trường hợp xuất bản với hình thức là bản tóm tắt hoặc một phần bài thuyết trình, luận văn chuyên ngành, hay bản in điện tử), không trong giai đoạn xem xét xuất bản từ tạp chí khác và ấn phẩm được thông qua bởi các tác giả và những người ủy quyền có trách nhiệm khi thực hiện nghiên cứu, và nếu bài báo được chấp nhận, bài viết sẽ không được xuất bản ở bất cứ đâu với cùng một hình thức, bằng tiếng Anh, tiếng Việt hay bất kỳ ngôn ngữ nào, bao gồm cả bản điện tử nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của người giữ tác quyền. Nhằm xác minh lại nguồn gốc, bài báo của bạn có thể sẽ được kiểm tra bởi dịch vụ kiểm tra đạo văn.

Sử dụng ngôn ngữ trung lập

Ngôn ngữ trung lập thừa nhận sự đa dạng, truyền đạt sự tôn trọng đối với tất cả mọi người, nhạy cảm với sự khác biệt và thúc đẩy các cơ hội bình đẳng. Các bài viết không nên đưa ra các giả định về niềm tin hoặc cam kết của bất kỳ độc giả nào, không nên chứa bất cứ điều gì có thể ám chỉ rằng một cá nhân vượt trội hơn so với người khác vì lý do chủng tộc, giới tính, văn hóa hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác, và nên sử dụng ngôn ngữ trung lập xuyên suốt. Các tác giả cần đảm bảo rằng ngôn ngữ trong văn bản không bị sai lệch, ví dụ bằng cách sử dụng từ “anh ấy hoặc cô ấy”, “anh ấy/cô ấy' thay vì “anh ấy” hoặc “cô ấy” và bằng cách sử dụng các chức danh công việc không rập khuôn (ví dụ “chủ tọa” thay vì “ông chủ tọa” và “tiếp viên hàng không” thay vì “nữ chiêu đãi viên”)

Cộng sự

Mỗi tác giả đều được yêu cầu liệt kê từng cộng sự có đóng góp cho bài báo: tất cả các tác giả phải tham gia nghiên cứu và giai đoạn chuẩn bị bài báo, vì thế, vai trò của tất cả các tác giả phải được mô tả. Việc đồng thuận sản phẩm cuối cùng của các tác giả phải được tuyên bố trong phần mô tả.

Thay đổi quyền tác giả

Tác giả cần xem xét cẩn thận danh sách và thứ tự các đồng tác giả trước khi gửi bản thảo và được yêu cầu cung cấp danh sách chính thức trong thời gian gửi bản gốc. Bất cứ sự bổ sung, xóa bỏ hoặc sắp xếp lại tên tác giả trong danh sách phải được thực hiện trước khi bản thảo được chấp nhận và chỉ khi được Ban biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing thông qua. Để yêu cầu thay đổi, Ban biên tập phải nhận được các phản hồi từ phía tác giả như sau: (a) lý do thay đổi danh sách tác giả và (b) xác nhận bằng văn bản (thư hoặc thư điện tử) từ tất cả các tác giả với sự chấp thuận về những bổ sung và chỉnh sửa đó.

Trong trường hợp bổ sung hay bỏ tên tác giả, cần phải có xác nhận từ những tác giả đó.

Chỉ trong trường hợp ngoại lệ, Ban biên tập sẽ cân nhắc việc bổ sung, xóa bỏ, và sắp xếp lại tên các đồng tác giả sau khi bản thảo được chấp nhận. Việc xuất bản bài báo đó sẽ được hoãn lại trong khi Ban biên tập xem xét yêu cầu. Nếu bài báo được phép xuất bản trên ấn phẩm điện tử thì bất cứ vấn đề dẫn đến việc sửa đổi sẽ được Ban biên tập quyết định.

Bản quyền

Khi gửi bài đến Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, tác giả phải chấp nhận việc bản quyền bài báo thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing.

Người mua báo có thể sao chép mục lục và các bài báo bao gồm tóm tắt để phát hành nội bộ trong cơ quan công tác. Sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí được áp dụng cho việc bán lại và phát hành bên ngoài cơ quan và cho tất cả các nghiên cứu phát sinh khác, bao gồm tài liệu biên soạn và bản dịch. Nếu bài viết có trích từ các bài viết có bản quyền khác, tác giả phải nhận được sự cho phép bằng văn bản từ người nắm tác quyền và phải ghi nguồn. 

Quyền tác giả

Là tác giả, bạn (hoặc nhân viên, cơ quan của bạn) có một số quyền nhất định để sử dụng sản phẩm nghiên cứu của bạn.