Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing là tạp chí khoa học phản biện kín hai chiều, trao đổi và công bố học thuật về các vấn đề thuộc khoa học kinh tế, kinh doanh và quản lý trong nước và quốc tế ở các lĩnh vực: kinh tế học, quản trị kinh doanh, marketing, thương mại, tài chính, ngân hàng, kế toán – kiểm toán, quản lý kinh tế, du lịch
Quay trở lại chi tiết bài báo Tác động của các yếu tố năng lực cảm xúc nhân viên và hoạt động phục hồi dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng mua sắm trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh Download Download PDF