Quay trở lại chi tiết bài báo Hiệu quả vốn trí tuệ tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và một số hàm ý nghiên cứu Download Download PDF