Các yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ 5G của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Tuyết Nga1, Hồ Ngọc Thảo Trang1, Võ Thị Mỹ Dung2
1 Trường Đại học Sài Gòn
2 Trường Đại học Bách Khoa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ 5G của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua khảo sát 200 sinh viên và phân tích bằng phương pháp định lượng, kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ 5G gồm: Nhận thức về nguồn lực, Nhận thức dễ sử dụng, Niềm tin, Nhận thức sự hữu ích. Trong đó, yếu tố Nhận thức về nguồn lực tác động mạnh nhất, yếu tố Nhận thức sự hữu ích tác động yếu nhất đến ý định sử dụng, hai yếu tố còn lại có tác động là Nhận thức dễ sử dụng và Niềm tin. Nhà quản trị cần tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng, nâng cao hiệu quả và gia tăng sự hữu ích của 5G trong lĩnh vực giáo dục.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Adams, D. A., Nelson, R. R., & Todd, P. A. (1992). Perceived usefulness, ease of use, and usage of information technology: A replication. MIS Quarterly, 227-247. https://doi.org/10.2307/249577
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes 50, 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
Akbaria, M. Rezvanib, A., Shahriaric, E., Zúñigad, M. A. & Pouladiana, H. (2020). Acceptance of 5 G technology: Mediation role of Trust and Concentration. Journal of Engineering and Technology Management, 57. https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2020.101585
Ali. R. A. & Arshad, M.R.M. (2016). Perspectives of Students’ Behavior Towards Mobile Learning (M-learning) in Egypt: an Extension of the UTAUT Model. Engineering, Technology & Applied Science Research, 6(4), 1109-1114. https://doi.org/10.48084/etasr.710
Al-Maroof, R. S., Akour, I., Aljanada, R., Alfaisal, A. M., Alfaisal, R. M., Aburayya, A. & Salloum, S. A. (2021). Acceptance determinants of 5G services. International Journal of Data and Network Science, 613–628. doi: 10.5267/j.ijdns.2021.8.006
Davis, F. D., Bagozzi, R. P. & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management Science, 35, 982-1003. https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982
Gao, Y. (2021). A Survey Study on the Application of Modern Educational Technology in English Major College Teaching in the Age of 5G Communication. Theory and Practice in Language Studies, 11(2), 202-209. DOI: https://doi.org/10.17507/tpls.1102.13
Hair J.F., Tatham R.L., Anderson R.E. & Black W. (1998). Multivariate Data Analysis, 5th Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Hao, Y. (2021). Investigation and Technological Comparison of 4G and 5G Networks. Journal of Computer and Communications, 9, 36-43. https://doi.org/10.4236/jcc.2021.91004
Liu, S.H., Liao, H.L. & Pratt, J.A. (2009). Impact of media richness and flow on e-learning technology acceptance. Computer & Education., 52 (3), 599–607. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2008.11.002
Lu, Y., Zhou, T. & Wang, B. (2009). Exploring Chinese users’ acceptance of instant messaging using the theory of planned behavior, the technology acceptance model, and the flow theory. Computer in Human Behavior, 25 (1), 29–39. https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.06.002
Mtebe, J. S. & Raisamo, R. (2014). Investigating students’ behavioural intention to adopt and use mobile learning in higher education in East Africa. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 10(3), 4-20. https://www.learntechlib.org/p/148476/.
Novak, T. P., Hoffman, D. L., & Yung, Y. F. (1999). Measuring the flow construct in online environments: A structural modeling approach. Wp, Vanderbilt University http://www2000. ogsm. vanderbilt. edu, 1-48.
Shah, S. K., Tang, Z. Sharif, S. M. F. & Tanveer, A. (2021). An empirical study of Chinese students' behavioral intentions to adopt 5G for smart-learning in Covid-19. Smart Learning Environment, 8(1). https://doi.org/10.1186/s40561-021-00172-9
Nguyễn Đình Thọ (2011). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Nhà xuất bản lao động xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyễn Đình Thọ (2013). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Hà Nội. Nhà xuất bản Tài chính.
Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly: Management Information Systems, 27(3), 425-478. https://doi.org/10.2307/30036540

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.