Sự hài lòng của sinh viên với chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo: Nghiên cứu tại Trường Đại học Tài chính – Marketing

Phạm Ngọc Dưỡng1, Trương Thị Thúy Vị1, Bùi Thị Tố Loan1
1 Trường Đại học Tài chính - Marketing

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Những năm gần đây việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại trường đại học đã trở thành nhân tố quan trọng quyết định đến sự hài lòng của sinh viên và ảnh hưởng không nhỏ tới thu hút người học đến với các trường. Để tìm hiểu các nhân tố này tác động như thế nào đến sự hài lòng của sinh viên đang theo học tại trường Đại học Tài chính – Marketing, nhóm nghiên cứu đã khảo sát 601 sinh viên hệ chính quy đang học tập tại các chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo tích hợp của trường. Xử lý dữ liệu thu thập được bằng phân tích hồi quy đa biến cho thấy, có 5 nhân tố thuộc dịch vụ hỗ trợ đào tạo tác động đến sự hài lòng của sinh viên đang học tập tại trường gồm đội ngũ cố vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, thư viện và học liệu, kênh thông tin tương tác, và hỗ trợ về tài chính. Trong đó, hỗ trợ về tài chính tác động mạnh nhất, kế tiếp là nhân tố thư viện và học liệu, kênh thông tin tương tác, hoạt động ngoại khóa, và cuối cùng là năng lực của đội ngũ cố vấn học tập. Trên cơ sở kết quả này nhóm nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ đào tạo của trường qua đó nâng cao sự hài lòng của sinh viên, gia tăng sự thu hút sinh viên đến học tập và nghiên cứu tại trường.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Abdullah. F. (2006). Measuring service quality in higher education: HEdPERF versus SERVPER. Marketing Intelligence & Planning, 24, 31 - 47.
Ban chấp hành Trung ương (1993). Nghị quyết 04-NQ/HNTW về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành, ngày 14 tháng 1 năm 1993.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016). Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 14 tháng 3 năm 2016.
Cronin, J. J., & Taylor, S. A. (1992). Measuring service quality: Reexamination and extension. Journal of Marketing, 66(2), 55-68.
Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. NXB. Thống kê.
Hà Nam Khánh Giao & Nguyễn Phạm Hạnh Phúc (2015). Sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Khoa Du lịch trường Đại học Tài chính – Marketing giai đoạn 2010 – 2013. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, 28, 67-74. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3691437
Hà Nam Khánh Giao và Nguyễn Thanh Tiên (2016). Sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Tài chính – Marketing. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, 32, 61-67. https://doi.org/10.31219/osf.io/2nkxr
Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24. https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203
Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Principles of Marketing, 14th Edition. Global Edition, Pearson Prentice Hall.
Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2011). Nghiên cứu khoa học Marketing - Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. NXB. Lao Động, Hà Nội.
Nguyễn Tấn Lượng và Nguyễn Ngọc Thông (2021). Sự khác biệt về dịch vụ hỗ trợ giữa các trường Đại học Việt Nam. Tạp chí khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa học xã hội, 17(1), 100-122. https://doi.org/10.46223/HCMCOUJS.soci.vi.17.1.2059.2022
Nguyễn Thanh Vũ và Bùi Quang Tâm (2020). Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về các dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tạp Chí Công Thương, 22. https://tapchicongthuong.vn/cac-yeu-to-tac-dong-den-su-hai-long-cua-sinh-vien-ve-cac-dich-vu-ho-tro-dao-tao-tai-truong-dai-hoc-nguyen-tat-thanh-77658.htm

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perception of service quality. Journal of Retailing, 64, 12-40.
Weerasinghe, I. S., & Fernando, R. L. (2017). Students' satisfaction in higher education. American Journal of Educational Research, 5(5), 533-539. https://ssrn.com/abstract=2976013

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả