Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu của khách hàng đối với sản phẩm máy tính xách tay HP tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nam Khánh Giao1, Đào Thủy Tiên1
1 Học viện Hàng không Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu này hướng đến mục tiêu xem xét xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu máy tính xách tay HP, bằng một nghiên cứu thực nghiệm thông qua việc khảo sát 249 khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp phân tích yếu tố khám phá và phân tích hồi quy tuyến tính bội được sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu máy tính xách tay HP, theo độ mạnh giảm dần: (1) chất lượng cảm nhận, (2) tính cách thương hiệu, (3) nhận biết thương hiệu, (4) cam kết thương hiệu, và (5) niềm tin thương hiệu. Kết quả nghiên cứu giúp doanh nghiệp hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu, từ đó, có các chiến lược marketing phù hợp. Từ đó, nghiên cứu cũng đề xuất một số hàm ý quản trị  nhằm duy trì và làm tăng sự trung thành thương hiệu của khách hàng đối với dòng máy tính xách tay HP.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. New York: Free Press.
Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347-356.
Abubakar, H. S. (2014). Analysis of factors affecting brand loyalty of product among consumers in Nigeria. Development Country Study, 4(6), 50-54.
Alkhawaldeh, A., & Eneizan, B. M. (2018). Factors influencing brand loyalty in durable goods market. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(1), 326-339.
Bloemer, J. M., & Kasper, H. D. (1995). The complex relationship between consumer satisfaction and brand loyalty. Journal of Economic Psychology, 16(2), 311-329.
Chaudhuri, A. (1999). Does brand loyalty mediate brand equity outcomes? Journal of Marketing Theory and Practice, 7(2), 136-146. https://doi.org/10.1080/10696679.1999.11501835
Chi, H. L., & Thọ, P. T. N. Đ. (2013). Rào cản chuyển đổi và lòng trung thành của khách hàng: vai trò trung gian của sự cam kết. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 189, 96-103.
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319 – 339
Diệp, N. N., & Hải, P. T. (2023). Nghiên cứu định tính về các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu của khách hàng, Tạp chí Tài chính, 3(2), 89-92.
Feldwick, P. (1996). What is brand equity anyway, and how do you measure it? Market Research Society. Journal, 38(2), 1-17.
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley.
Fornell. (1992). A national customer satisfaction barometer: The Swedish experience. Journal of Marketing Research, 56(1), 6-21.
Fournier, S., Dobscha, S., & Mick, D. G. (1998). The premature death of relationship marketing. Harvard Business Review, 76(1), 42-51.
Ganesh, J., Arnold, M. J., & Reynolds, K. E. (2000). Understanding the customer base of service providers: an examination of the differences between switchers and stayers. Journal of Marketing, 64(3), 65-87.
Giao, H. N. K, & Khanh, Đ. N. A. (2013). Tác động của lợi ích hình ảnh thương hiệu X-men đến sự hài lòng của khách hàng. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính- Marketing, 19(12), 59-68. DOI: 10.31219/osf.io/7d5ws
Giao, H. N. K., & Hiếu, N. T. (2017). Yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Tạp chí Khoa học Thương mại- Trường Đại học Thương Mại, 106(6), 22-29. DOI: 10.31219/osf.io/8ph9q.
Giao, H. N. K., & Vương, B. N. (2019). Giáo Trình Cao Học Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh Cập Nhật Smart PLS. Hà Nội: Việt Nam: Nhà Xuất Bản Tài Chính. ISBN: 978-604-79-2154-6
Gomez, M., & Rubio, N. (2010). Re-thinking the relationship between store brand attitude and store brand loyalty: a simultaneous approach. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 20(5), 515-534. https://doi.org/10.1080/09593969.2010.520507
Hidayanti, I., & Nuryakin, N. F. (2018). A study on brand commitment and brand trust towards brand loyalty of branded laptop in Indonesia. Journal of Business Retail Management Research, 12(3), 270-278. https://doi.org/10.24052/JBRMR/V12IS03/ART-25
Hưng, Đ. H., Hương, N.T.T. (2020). Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu điện thoại iphone tại thành phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Cộng nghiệp Hà Nội, 56(1), 118-124.
Hwang, J., Choe, J. Y. J., Kim, H. M., & Kim, J. J. (2021). Human baristas and robot baristas: How does brand experience affect brand satisfaction, brand attitude, brand attachment, and brand loyalty?. International Journal of Hospitality Management, 99, 103050. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.103050
Jacoby, J., & Chestnut, R. W. (1978). Brand Loyalty Measurement and Management. New York: John Wiley and Sons.
Jung, L. H., & Soo, K. M. (2012). The effect of brand experience on brand relationship quality. Academy of Marketing Studies Journal, 16(1), 87-98.
Keller, K. L., (2003). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. California: Prentice Hall.
Kotler, P., (2000). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control. 10th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
Kotler, P., & Gertner, D. (2004) Country as Brand, Product and Beyond: A Place Marketing and Brand Management Perspective. In: Morgan, N., Pritchard, A., & Pride, R., Eds., Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition, 2nd Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 40-56.
Laroche, M., Habibi, M. R., Richard, M.-O., & Sankaranarayanan, R. (2012). The effects of social media based brand communities on brand community markers, value creation practices, brand trust and brand loyalty. Computers in Human Behavior, 28(5), 1755-1767.
Lau, G. T., & Lee, S. H. (1999). Consumers' trust in a brand and the link to brand loyalty. Journal of Market-Focused Management, 4(6), 341-370
Loan, P. T. N. (2014). Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế TPHCM.
Michener, H. A., & DeLamater, J. D. (1999). Social Psychology. Sea Harbor Drive. In: Orlando, Philadelphia: Harcourt Brance & Company.
Ngọc Linh (2023). 7 thương hiệu laptop đáng tin cậy nhất năm 2023. Tạp chí Công nghệ, https://vtv.vn/cong-nghe/7-thuong-hieu-laptop-dang-tin-cay-nhat-nam-2023-20230712164245919.htm,
Nghiêm, T. T. (2012). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu của khách hàng đối với điện thoại di động Nokia. Trường Đại học Kinh tế TPHCM.
Phượng, T. N. (2015). Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm xe tay ga của thương hiệu HONDA tại TPHCM. Trường Đại học Kinh tế TPHCM.
Rajab, A., Rahman, H. A., & Shaari, R. (2011). The international students’ perception towards the education quality. International Journal of Social Sciences Humanity Studies, 3(2), 49-58.
Tabish, M., Hussain, S. F., & Afshan, S. (2017). Factors that affect brand loyalty: A study of mobile phone industry of Pakistan. KASBIT Business Journal (KBJ), 10(1), 151-170.
Thế Hoàng (2023). Thị trường laptop chuẩn bị mùa kinh doanh sôi động. https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/thi-truong-laptop-chuan-bi-mua-kinh-doanh-soi-dong post324693.html ngày 20/07/2023
Thompson, F. M., Newman, A., & Liu, M. (2014). The moderating effect of individual level collectivist values on brand loyalty. Journal of Business Research, 67(11):2437–2446. DOI: 10.1016/j.jbusres.2014.02.011
Vương, N. K. (2021). Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Nghiên cứu trường hợp xe gắn máy Yamaha. Trường Đại học Kinh tế TPHCM.
Xie, Y., & Boggs. (2006). Corporate branding versus product branding in emerging markets: A conceptual framework. Marketing Intelligence & Planning, 24(4), 347-364.