Sự tác động của tính vị chủng tiêu dùng và giá trị cảm nhận đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng đối với các chuỗi cửa hàng cà phê nội địa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thái Hà1
1 Trường Đại học Tài chính - Marketing

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xem xét sự tác động của tính vị chủng tiêu dùng và giá trị cảm nhận đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng đối với các chuỗi cửa hàng cà phê nội địa tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được thực hiện qua các giai đoạn: (i) Nghiên cứu định tính bằng phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm; (ii) Nghiên cứu diệp hẹp với 285 bảng phỏng vấn hợp lệ; (iii) Nghiên cứu chính thức với 1000 bảng phỏng vấn hợp lệ, sử dụng thang đo Likert với năm điểm biến thiên từ “Rất không đồng ý” đến “Rất đồng ý” và dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm Smart PLS 3.0 với kỹ thuật PLS-SEM. Kết quả nghiên cứu đã khám phá và kiểm định sự tác động của tính vị chủng tiêu dùng và giá trị cảm nhận đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng đối với các chuỗi cửa hàng cà phê nội địa tại TPHCM, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm gia tăng lòng trung thành thương hiệu cho chuỗi cửa hàng cà phê nội địa tại thị trường này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). A Bayesian analysis of attribution processes. Psychological Bulletin, 82(2), 261–277. https://doi.org/10.1037/h0076477
Ailawadi, K. L., & Farris, P. W. (2017). Managing Multi- and Omni-Channel Distribution: Metrics and Research Directions. Journal of Retailing, 93(1), 120–135. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2016.12.003
Balabanis, G., Diamantopoulos, A., Mueller, R. D., & Melewar, T. C. (2001). The impact of nationalism, patriotism and internationalism on consumer ethnocentric tendencies. Journal of International Business Studies, 32(1), 157–175. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490943
Berthon, P., Pitt, L., Parent, M., & Berthon, J. P. (2009). Aesthetics and ephemerality: Observing and preserving the luxury brand. California Management Review, 52(1). https://doi.org/10.1525/cmr.2009.52.1.45
Burton, S., Lichtenstein, D. R., Netemeyer, R. G., & Garretson, J. A. (1998). A scale for measuring attitude toward private label products and an examination of its psychological and behavioral correlates. Journal of the Academy of Marketing Science, 26(4), 293–306. https://doi.org/10.1177/0092070398264003
Chaudhry, N. I., Mughal, S. ali, Chaudhry, J. I., & Bhatti, U. T. (2021). Impact of consumer ethnocentrism and animosity on brand image and brand loyalty through product judgment. Journal of Islamic Marketing, 12(8), 1477–1491. https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2019-0057
Chryssochoidis, G., Krystallis, A., & Perreas, P. (2007). Ethnocentric beliefs and country-of-origin (COO) effect: Impact of country, product and product attributes on Greek consumers’ evaluation of food products. European Journal of Marketing, 41(11–12), 1518–1544. https://doi.org/10.1108/03090560710821288
Cronin, J. J., Brady, M. K., & Hult, G. T. M. (2000). Assessing the Effects of Quality , Value , and Customer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions in Service Environments. 76(2), 193–218. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(00)00028-2
Dodds, W. B., Monroe, K. B., & Grewal, D. (1991). Effects of Price, Brand, and Store Information on Buyers’ Product Evaluations. Journal of Marketing Research, 28(3), 307. https://doi.org/10.2307/3172866
Durvasula, S., Andrews, J. C., & Netemeyer, & R. G. (1997). A Cross-Cultural Comparison of Consumer Ethnocentrism in the United States and Russia. Journal of International Consumer Marketing, 9(4), 73–93. https://doi.org/10.1300/J046v09n04
Parasuraman, A. & Grewal, D. (2000). The Impact of Technology on the Quality-Value-Loyalty Chain: A Research Agenda. Journal of the Academy of Marketing Science, 28, 168-170.
http://dx.doi.org/10.1177/0092070300281015
Grunert, K. G., & Grunert, S. C. (1995). Measuring Subjective Meaning Structures by the Laddering Method: Theoretical Considerations and Methodological Problems. International Journal of Research in Marketing, 12, 209-225. https://doi.org/10.1016/0167-8116(95)00022-T
Gundlach, G.T., R.S. Achrol & J.T. Mentzer (1995). The Structure of Commitment in Exchange, Journal of Marketing, 59(1), 78-92. https://doi.org/10.1177/002224299505900107
Hair, Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/a-primer-on-partial-least-squares-structural-equation-modeling-pls-sem/book244583
Han, Y. J., Nunes, J. C., & Drèze, X. (2010). Signaling Status with Luxury Goods: The Role of Brand Prominence. Journal of Marketing, 74(4), 15–30. https://doi.org/10.1509/jmkg.74.4.15
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8
Hirschman, E. C., & Holbrook, M. B. (1982). Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Propositions. In Source: Journal of Marketing 46(3). https://www.jstor.org/stable/1251707
Hoyer, W. D., & Brown, S. P. (1990). Effects of brand awareness on choice for a common, repeat-purchase product. Journal of Consumer Research, 17(2), 141–148. https://doi.org/10.1086/208544
Huang, C. Te, Sunny Hu, H. H., & Chen, P. T. (2010). Do reward programs truly build loyalty for lodging industry? International Journal of Hospitality Management, 29(1), 128–135. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.07.002
Huang, Y. A., Phau, I., Lin, C., Chung, H.-J., & Lin, K. H.-C. (2008). Allocentrism and consumer ethnocentrism: The effects of social identity on purchase intention. Social Behavior and Personality: An International Journal, 36(8), 1097–1110. https://doi.org/10.2224/sbp.2008.36.8.1097
Hulland, J. (1999) Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research: A Review of Four Recent Studies. Strategic Management Journal, 20, 195-204. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199902)20:2<195::AID-SMJ13>3.0.CO;2-7
Khalifa, A.S. (2004) Customer Value: A Review of Recent Literature and an Integrative Configuration. Management Decision, 42, 645-666. http://dx.doi.org/10.1108/00251740410538497
Kim, H.B. and Kim, W.G. (2005) The Relationship between Brand Equity and Firms’ Performance in Luxury Hotels and Chain Restaurants. Tourism Management, 26, 549-560.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2004.03.010
Kim, H. W., Chan, H. C., & Gupta, S. (2007). Value-based adoption of mobile internet: an empirical investigation. Decision Support Systems, 43(1), 111–126. https://doi.org/10.1016/j.dss.2005.05.009
Klein, J. G., Ettenson, R., & Morris, M. D. (1998). The Animosity Model of Foreign Product Purchase: An Empirical Test in the People’s Republic of China. Journal of Marketing, 62(1), 89–100. https://doi.org/10.2307/1251805
Kotler, P. (2000). Marketing Management. Marketing Management and Strategy. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2013.04.024
Kucukemiroglu, O., Harcar, T., & Spillan, J. E. (2007). Market Segmentation by Exploring Buyer Lifestyle Dimensions and Ethnocentrism Among Vietnamese Consumers: An Empirical Study. 7(4), 55–76. https://doi.org/10.1300/J098v07n04
Kujur, F., & Singh, S. (2018). Emotions as predictor for consumer engagement in YouTube advertisement. Journal of Advances in Management Research, 15(2), 184–197. https://doi.org/10.1108/JAMR-05-2017-0065
Mitchell, V., & Greatorex, M. (1993). Risk Perception and Reduction in the Purchase of Consumer Services. The Service Industries Journal, 13(4),179–200. https://doi.org/10.1080/02642069300000068
Nguyen, N., & Leblanc, G. (2001). Corporate image and corporate reputation in customers’ retention decisions in services. Journal of Retailing and Consumer Services, 8(4), 227–236. https://doi.org/10.1016/S0969-6989(00)00029-1
Nguyen, T. L. (2011). Tính vị chủng tiêu dùng và sự sẵn lòng mua hàng ngoại của người tiêu dùng: Trường hợp các mặt hàng sữa bột, dược phẩm và trái cây. Tạp Chí Phát Triển KH&CN, 14(3), 40–55. https://vjol.info.vn/index.php/JSTD/issue/view/947
Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory New York. NY: McGraw-Hill. https://doi.org/10.1177/014662169501900308
Oliver, R. L. (1999). Whence Consumer Loyalty? Journal of Marketing, 63(1999), 33–44. https://doi.org/10.2307/1252099
Orth, U. R., & Firbasová, Z. (2003). The role of consumer ethnocentrism in food product evaluation. Agribusiness, 19(2), 137–153. https://doi.org/10.1002/agr.10051
Papadopoulos, N., & Heslop, L. (2002). Country equity and country branding: Problems and prospects. Journal of Brand Management, 9(4-5), 294–314. https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540079
Petrick, J. F. (2002). Development of a Multi-Dimensional Scale for Measuring the Perceived Value of a Service. Journal of Leisure Research, 34(2), 119–134. https://doi.org/10.1080/00222216.2002.11949965
Sánchez, J., Callarisa, L., Rodríguez, R. M., & Moliner, M. A. (2006). Perceived value of the purchase of a tourism product. Tourism Management, 27(3), 394–409. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.11.007
Seidenfuss, K. U., Kathawala, Y., & Dinnie, K. (2013). Regional and country ethnocentrism: broadening ASEAN origin perspectives. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 25(2), 298–320. https://doi.org/10.1108/13555851311314077
Sheth, J. N., Newman, B. I., & Gross, B. L. (1991). Why We Buy What We Buy: A Theory of Consumption Values: Discovery Service for Air Force Institute of Technology. Journal of Business Research, 22(2), 159–170. https://doi.org/10.1016/0148-2963(91)90050-8
Shimp, T. A., & Sharma, S. (1987). Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24(3), 280. https://doi.org/10.2307/3151638
Sirdeshmukh, D., Singh, J., & Sabol, B. (2002). Consumer trust, value, and loyalty in relational exchanges. Journal of Marketing, 66(1), 15–37. https://doi.org/10.1509/jmkg.66.1.15.18449
Solomon, M. R., Surprenant, C., Czepiel, J. A., & Gutman, E. G. (1985). A Role Theory Perspective on Dyadic Interactions: The Service Encounter. Journal of Marketing 49(1). https://doi.org/10.2307/1251180
Steenkamp, J. B. E. M., Batra, R., & Alden, D. L. (2003). How perceived brand globalness creates brand value. Journal of International Business Studies, 34(1), 53–65. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400002
Su, L., & Swanson, S. R. (2017). The effect of destination social responsibility on tourist environmentally responsible behavior: Compared analysis of first-time and repeat tourists. Tourism Management, 60(C), 308–321. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.12.011
Sweeney, J. C., & Soutar, G. N. (2001). Consumer perceived value: The development of a multiple item scale. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(01)00041-0
Tajfel, H., Turner, J. C., Austin, W. G., & Worchel, S. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. Organizational Identity: A Reader, 56(65), https://doi.org/9780203505984–16.
Tran, K. D. (2015). Nghiên cứu ảnh hưởng của tính vị chủng đến ý định mua hàng nội của người tiêu dùng – Trường hợp sản phẩm bánh kẹo tại thị trường thành phố Đà Nẵng. Đại học Đà Nẵng. http://tailieuso.udn.vn/bitstream/TTHL_125/7683/2/TranKimDung.TT.pdf
Trivedi, J. P. (2018). Measuring the effect of consumer ethnocentrism and consumer beliefs for herbal products on brand loyalty: a study of Indian FMCG sector. International Journal of Indian Culture and Business Management, 16(3), 323. https://doi.org/10.1504/ijicbm.2018.090923
Truong, M. N. & L. N. H. (2017). Vai trò của tính vị chủng tiêu dùng đối với uy tín thương hiệu Việt và giá trị cảm nhận - Nghiên cứu đối với sản phẩm điện thoại thông minh thương hiệu Việt. Tạp Chí Phát Triển KH&CN, 20, 68–82. https://doi.org/10.22144/jvn.2017.631
Turel, O., Serenko, A., & Bontis, N. (2010). User acceptance of hedonic digital artifacts: A theory of consumption values perspective. Information & Management, 47(1), 53–59. https://doi.org/10.1016/j.im.2009.10.002
Vida, I., & Reardon, J. (2008). Domestic consumption: Rational, affective or normative choice? Journal of Consumer Marketing, 25(1), 34–44. https://doi.org/10.1108/07363760810845390
Voss, G. B., Parasuraman, A., & Grewal, D. (1998). The Roles of Price, Performance, and Expectations in Determining Satisfaction in Service Exchanges. Journal of Marketing, 62(4), 46. https://doi.org/10.2307/1252286
Voss, K. E., Spangenberg, E. R., & Grohmann, B. (2003). Measuring the hedonic and utilitarian dimensions of consumer attitude. In Journal of Marketing Research 40 (3), pp. 310–320. American Marketing Association. https://doi.org/10.1509/jmkr.40.3.310.19238
Wu, H., Lv, X., Cavusoglu, M., & Cobanoglu, C. (2021). Chinese cruise customers loyalty: the impact of customer participation and service personal values. Tourism Review, 76(1), 255–276. https://doi.org/10.1108/TR-03-2019-0085
Xu, X. (2020). Examining an asymmetric effect between online customer reviews emphasis and overall satisfaction determinants. Journal of Business Research, 106(C), 196–210. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.07.022
Yen, Y. S. (2018). Extending consumer ethnocentrism theory: the moderating effect test. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 30(4), 907–926. https://doi.org/10.1108/APJML-09-2017-0226
Yoo B.; Donthu, N. (2001). Developing and Validating a Multi-dimensional CBBE scale. Journal of Business Research, 10(1), 61–67. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(99)00098-3
Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 195–211. https://doi.org/10.1177/0092070300282002
Zeithaml, V. A. (1988). Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2. https://doi.org/10.2307/1251446
Zeugner-Roth, K. P., Žabkar, V., & Diamantopoulos, A. (2015). Consumer ethnocentrism, national identity, and consumer cosmopolitanism as drivers of consumer behavior: A social identity theory perspective. Journal of International Marketing, 23(2), 25–54. https://doi.org/10.1509/jim.14.0038