Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp đến FDI: Nghiên cứu thực nghiệm trong trường hợp thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu

Trần Thọ Đạt1, Nguyễn Thị Kim Chi2
1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
2 s:46:"Trường Đại học Tài chính - Marketing";

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bài báo nhằm đánh giá tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp đến khả năng thu hút FDI tại các quốc gia đang phát triển; trong đó, có xem xét đến trường hợp thỏa thuận “Thuế tối thiểu toàn cầu” giữa các quốc gia. Tác giả sử dụng phương pháp ước lượng GLS và D-GMM, đo lường theo biến thuế suất hiệu quả thuế thu nhập doanh nghiệp để đánh giá tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp đến FDI tại các quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 2012-2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thuế suất hiệu quả thuế thu nhập doanh nghiệp tác động tiêu cực đến FDI, và có tác động khác nhau giữa các quốc gia áp dụng và không áp dụng “Thuế tối thiểu toàn cầu”. Khuyến nghị áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp khi thực hiện “Thuế tối thiểu toàn cầu” tại Việt Nam với chính sách ưu tiên áp dụng cơ chế thuế tối thiểu nội địa đạt tiêu chuẩn tại mức thuế suất 15% để giành quyền thu phần thuế bổ sung đối với FDI của Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. https://doi.org/10.2307/2297968
Azémar, C., & Giroud, A. (2023). World Investment Report 2022: International tax reforms and sustainable investment: United Nations Conference on Trade and Development, Geneva and New York, 2022, 219 pp. ISBN: 978-9211130492. Journal of International Business Policy, 6(2), 235–239. http://dx.doi.org/10.1057/s42214-023-00148-1
Baldwin, R. E., & Krugman, P. (2004). Agglomeration, integration and tax harmonisation. European Economic Review, 48(1), 1-23.
Baller, S. (2007). Trade effects of regional standards liberalization: A heterogeneous firms approach (Vol. 4124). World Bank Publications.
Bénassy-Quéré, A., Fontagné, L., & Lahrèche-Révil, A. (2003). Tax competition and foreign direct investment (pp. 2003-17). Paris: CEPII.
Beps, I. F. O. (2018). Tax Challenges Arising from Digitalisation–Interim Report 2018. http://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en
De Mooij, R. A., & Ederveen, S. (2003). Taxation and foreign direct investment: a synthesis of empirical research. International Tax and Public Finance, 10(6), 673-693. http://hdl.handle.net/10419/75764
Demekas, D., Horvath, B., Ribakova, E., & Wu, Y. (2007). Foreign direct investment in European transition economies--The role of policies. Journal of Comparative Economics, 35(2), 369-386. https://doi.org/10.1016/j.jce.2007.03.005
Devereux, M. P., Griffith, R., & Klemm, A. (2002). Corporate income tax reforms and international tax competition. Economic Policy, 17(35), 449-495.
Devereux, M. P., Lockwood, B., & Redoano, M. (2008). Do countries compete over corporate tax rates? Journal of Public Economics, 92(5-6), 1210-1235.
Esteller-More, A., Rizzo, L., & Secomandi, R. (2021). The role of tax system complexity on foreign direct investment. Applied Economics, 53(45), 5208-5220. https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1922587
Gatsios, K., & Karp, L. (1992). The welfare effects of imperfect harmonisation of trade and industrial policy. The Economic Journal, 102(410), 107-116. https://doi.org/10.2307/2234855
Giroud, A., & Ivarsson, I. (2020). World Investment Report 2020: International production beyond the pandemic. Journal of International Business Policy, 3(4), 465-468. https://doi.org/10.1057/s42214-020-00078-2.
Hanappi, T., & Cabral, A. C. G. (2020). The impact of the Pillar One and Pillar Two proposals on MNE's investment costs: An analysis using forwardlooking effective tax rates. OECD Taxation Working Papers, (50), 0_1-42. https://doi.org/10.1787/b0876dcf-en
Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. https://doi.org/10.2307/1913103
Judson, R. A., & Owen, A. L. (1999). Estimating dynamic panel data models: a guide for macroeconomists. Economics Letters, 65(1), 9-15. https://doi.org/10.1016/S0165-1765(99)00130-5
Millot, V., Johansson, Å., Sorbe, S., & Turban, S. (2020). Corporate taxation and investment of multinational firms: Evidence from firm-level data. OECD Taxation Working Papers, (51), 0_1-32. https://dx.doi.org/10.1787/9c6f9f2e-en
Mooij, R. A. D., & Ederveen, S. (2008). Corporate tax elasticities: a reader's guide to empirical findings. Oxford Review of Economic Policy, 24(4), 680-697.
Moral-Benito, E., Allison, P., & Williams, R. (2019). Dynamic panel data modelling using maximum likelihood: an alternative to Arellano-Bond. Applied Economics, 51(20), 2221-2232.
Sato, T. (2012). Empirical analysis of corporate tax and foreign direct investment. Public Policy Review, 8(1), 1-20. https://EconPapers.repec.org/RePEc:unm:unumer:2014085
UNCTAD, U. (2015, March). World investment report 2015: Reforming international investment governance. In United Nations Conference on Trade and Development. https://doi.org/10.1787/23132612