TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ MARKETING ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG  
KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ USD/VND ĐẾN KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM  
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN - ĐÁNH GIÁ TỪ GÓC ĐỘ NHÀ QUẢN LÝ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ  
TÁC ĐỘNG CỦA ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY ĐẾN CẤU TRÚC KỲ HẠN NỢ CỦA CÁC CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU TỪ MÔ HÌNH TĨNH ĐẾN MÔ HÌNH ĐỘNG  
TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ GTGT ĐẾN BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP TẠI CÁC NƯỚC ASEAN