ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO ĐỂ DỰ BÁO LẠM PHÁT: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG VIỆT NAM  
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NAM  
CÁC ĐẶC ĐIỂM BÊN TRONG CÔNG TY TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM  
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM MỚI: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÓM SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ CÁ NHẬN TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TÍNH ĐỔI MỚI VÀ Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM MỚI: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÓM SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI VIỆT NAM  
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA  
QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TẠI VIỆT NAM: TIẾP CẬN TỪ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP  
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  
MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP, MỨC ĐỘ TẬP TRUNG NGÂN HÀNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM