Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing là tạp chí khoa học phản biện kín hai chiều, trao đổi và công bố học thuật về các vấn đề thuộc khoa học kinh tế, kinh doanh và quản lý trong nước và quốc tế ở các lĩnh vực: kinh tế học, quản trị kinh doanh, marketing, thương mại, tài chính, ngân hàng, kế toán – kiểm toán, quản lý kinh tế, du lịch
Quay trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của Marketing giác quan đến cảm nhận chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng thế hệ Gen Z khi sử dụng dịch vụ ẩm thực tại các cửa hàng ăn uống tại Thành phố Hồ Chí Minh Download Download PDF